โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เปเปอร์ พัลพ์ แอนด์ ซัพพลาย

ประกอบกิจการ แบ่งบรรจุผลิตภัณฑ์ เช่น กระดาษทิชชู อยู่ที่ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

 

เลขทะเบียนโรงงาน: 20740258125621

ชื่อโรงงาน: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เปเปอร์ พัลพ์ แอนด์ ซัพพลาย

ผู้ประกอบการ: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เปเปอร์ พัลพ์ แอนด์ ซัพพลาย

ทะเบียนพาณิชย์: 0743543000385

ทะเบียนเดิม: จ3-91(1)-14/62สค

ประกอบกิจการ: แบ่งบรรจุผลิตภัณฑ์ เช่น กระดาษทิชชู

สถานที่ตี้ง: 35/168 2 บางน้ำจืด เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000

โทรศัพท์:

อีเมล:

โรงงานประเภท: 09101

เงินทุน: 25750000 บาท

คนงาน: 15 คน

แรงม้า: 105 แรงม้า

TSIC: 52293

วันที่ใบอนุญาต: 4 ต.ค. 2562

เริ่มดำเนินการ: 28 ต.ค. 2562

มูลค่าที่ดิน: 2350000 บาท

มูลค่าอาคาร: 2400000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 6000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 15000000 บาท