โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดชา คอนกรีต คอนสตรัคชั่น

ประกอบกิจการ ผลิตแอสฟังท์ติกคอนกรีต อยู่ที่ เซกา บึงกาฬ

 

เลขทะเบียนโรงงาน: 3-50(4)-11/61บก

ชื่อโรงงาน: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดชา คอนกรีต คอนสตรัคชั่น

ผู้ประกอบการ: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดชา คอนกรีต คอนสตรัคชั่น

ทะเบียนพาณิชย์: 0383558000053

ประกอบกิจการ: ผลิตแอสฟังท์ติกคอนกรีต

สถานที่ตี้ง: โฉนดที่ดินเลขที่ 74032 และ 7403 13 หนองทุ่ม เซกา บึงกาฬ 38150

โทรศัพท์: 081-8713933

โรงงานประเภท:

เงินทุน: 05004 บาท

คนงาน: 30000000 คน

แรงม้า: 12 แรงม้า

TSIC: 2174.6

วันที่ใบอนุญาต: 19209

เริ่มดำเนินการ: 5 มี.ค. 2561

มูลค่าที่ดิน: 5 เม.ย. 2561 บาท

มูลค่าอาคาร: 5000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 0 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 15000000 บาท