โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เงินไทย

ประกอบกิจการ 503 อยู่ที่ สมุทรปราการ 10280

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-27(7)-1/55สป

ชื่อโรงงาน: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เงินไทย

ผู้ประกอบการ: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เงินไทย

ทะเบียนพาณิชย์: การผลิตเส้นใยหรือปุยใย จากวัสดุที่ทำจากเส้นใยหรือปุยใยที่ไม่ใช้แล้ว

ประกอบกิจการ: 503

สถานที่ตี้ง: 6 นาคดี (ศิวิลัย) พุทธรักษา แพรกษา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10280 02 382 6828-30

โทรศัพท์: 02707

โรงงานประเภท: 48737750

เงินทุน: 32 บาท

คนงาน: 289 คน

แรงม้า: 17111 แรงม้า

TSIC: 12 มกราคม 2555

วันที่ใบอนุญาต:

เริ่มดำเนินการ: 6357750

มูลค่าที่ดิน: 14380000 บาท

มูลค่าอาคาร: 11000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 17000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: บาท