โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคยนิคะ

ประกอบกิจการ โรงงานผลิตและบรรจุอาหารสำเร็จรูปจากกะปิ อยู่ที่ ศรีนครินทร์ พัทลุง

 

เลขทะเบียนโรงงาน: อ2-6(2)-5/61พท

ชื่อโรงงาน: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคยนิคะ

ผู้ประกอบการ: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคยนิคะ

ทะเบียนพาณิชย์: 0933560000736

ประกอบกิจการ: โรงงานผลิตและบรรจุอาหารสำเร็จรูปจากกะปิ

สถานที่ตี้ง: โฉนดที่ดินเลขที่ 6103 5 บ้านนา ศรีนครินทร์ พัทลุง 93000

โทรศัพท์: 0899769561

โรงงานประเภท: 00602

เงินทุน: 900000 บาท

คนงาน: 4 คน

แรงม้า: 42.5 แรงม้า

TSIC: 10291

วันที่ใบอนุญาต: 22 มิ.ย 2561

เริ่มดำเนินการ: 22 มิ.ย 2561

มูลค่าที่ดิน: 200000 บาท

มูลค่าอาคาร: 300000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 300000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 100000 บาท