โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เก้ากาญจน์

ประกอบกิจการ ผลิตน้ำแข็งซอง ขนาดกำลังการผลิต 700 ซองต่อวัน และทำน้ำแข็งก้อนเล็ก ขนาดกำลังการผลิต 50 ตันต่อวัน อยู่ที่ ชัยบาดาล ลพบุรี

 

เลขทะเบียนโรงงาน: 3-14-55/56ลบ

ชื่อโรงงาน: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เก้ากาญจน์

ผู้ประกอบการ: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เก้ากาญจน์

ทะเบียนพาณิชย์: 0163555001301

ประกอบกิจการ: ผลิตน้ำแข็งซอง ขนาดกำลังการผลิต 700 ซองต่อวัน และทำน้ำแข็งก้อนเล็ก ขนาดกำลังการผลิต 50 ตันต่อวัน

สถานที่ตี้ง: นส.3ก. เลขที่ 5303 7 กุจินารายณ์ ลำนารายณ์ ชัยบาดาล ลพบุรี 15130

โทรศัพท์:

โรงงานประเภท: 01400

เงินทุน: 50000000 บาท

คนงาน: 10 คน

แรงม้า: 997.5 แรงม้า

TSIC: 10795

วันที่ใบอนุญาต: 6 พฤศจิกายน 2556

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 9000000 บาท

มูลค่าอาคาร: 10000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 30000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 1000000 บาท