โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อู่พรชัย เซอร์วิส

ประกอบกิจการ ซ่อมและเคาะพ่นสีรถยนต์ อยู่ที่ อู่ทอง สุพรรณบุรี

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-95(1)-192/61สพ

ชื่อโรงงาน: ห้างหุ้นส่วนจำกัด อู่พรชัย เซอร์วิส

ผู้ประกอบการ: ห้างหุ้นส่วนจำกัด อู่พรชัย เซอร์วิส

ทะเบียนพาณิชย์: 0723559000819

ประกอบกิจการ: ซ่อมและเคาะพ่นสีรถยนต์

สถานที่ตี้ง: 536 3 อู่ทอง-ด่านช้าง อู่ทอง อู่ทอง สุพรรณบุรี 72160

โทรศัพท์: 035-440514

โรงงานประเภท: 09501

เงินทุน: 1470000 บาท

คนงาน: 7 คน

แรงม้า: 137.97 แรงม้า

TSIC: 33121

วันที่ใบอนุญาต: 22 พ.ย. 2561

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 60000 บาท

มูลค่าอาคาร: 60000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 750000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 600000 บาท