โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบลรุ่งเรืองกลการ

ประกอบกิจการ ซ่อมและเคาะพ่นสีรถยนต์ อยู่ที่ วารินชำราบ  อุบลราชธานี

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-95(1)-3/58อบ

ชื่อโรงงาน: ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบลรุ่งเรืองกลการ

ผู้ประกอบการ: ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบลรุ่งเรืองกลการ

ทะเบียนพาณิชย์:

ประกอบกิจการ: ซ่อมและเคาะพ่นสีรถยนต์

สถานที่ตี้ง: 237/1 9 วารินฯ-ศรีสะเกษ คำน้ำแซบ วารินชำราบ อุบลราชธานี 34190

โทรศัพท์:

โรงงานประเภท: 09501

เงินทุน: 0 บาท

คนงาน: 0 คน

แรงม้า: 481.33 แรงม้า

TSIC: 33121

วันที่ใบอนุญาต: 6-Jan-58

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 0 บาท

มูลค่าอาคาร: 0 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 0 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 0 บาท