โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดรรุ่งนิรันดร์

ประกอบกิจการ ผลิตแอสฟัลต์ติคคอนกรีต อยู่ที่ น้ำโสม อุดรธานี

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-50(4)-14/61อด

ชื่อโรงงาน: ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดรรุ่งนิรันดร์

ผู้ประกอบการ: ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดรรุ่งนิรันดร์

ทะเบียนพาณิชย์:

ประกอบกิจการ: ผลิตแอสฟัลต์ติคคอนกรีต

สถานที่ตี้ง: น.ส. 3 เลขที่ 487 12 นางัว-บ้านหยวก ศรีสำราญ น้ำโสม อุดรธานี 41210

โทรศัพท์: 089-574-3903

โรงงานประเภท:

เงินทุน: 05004 บาท

คนงาน: 30700000 คน

แรงม้า: 3 แรงม้า

TSIC: 491

วันที่ใบอนุญาต: 19209

เริ่มดำเนินการ: 20 มี.ค. 2561

มูลค่าที่ดิน: บาท

มูลค่าอาคาร: 4200000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 1500000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 15000000 บาท