โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อิทธิชัยเลิศทวี

ประกอบกิจการ ผลิตอาหารสัตว์และส่วนประกอบของอาหารสัตว์ อยู่ที่ เลาขวัญ กาญจนบุรี

 

เลขทะเบียนโรงงาน: 20710226425627

ชื่อโรงงาน: ห้างหุ้นส่วนจำกัด อิทธิชัยเลิศทวี

ผู้ประกอบการ: ห้างหุ้นส่วนจำกัด อิทธิชัยเลิศทวี

ทะเบียนพาณิชย์: 0713562000531

ทะเบียนเดิม: จ3-15(2)-6/62กจ

ประกอบกิจการ: ผลิตอาหารสัตว์และส่วนประกอบของอาหารสัตว์

สถานที่ตี้ง: 242 4 เลาขวัญ เลาขวัญ กาญจนบุรี 71210

โทรศัพท์:

อีเมล:

โรงงานประเภท: 01502

เงินทุน: 4500000 บาท

คนงาน: 6 คน

แรงม้า: 270.5 แรงม้า

TSIC: 10294

วันที่ใบอนุญาต: 3 ก.ย. 2562

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 500000 บาท

มูลค่าอาคาร: 1000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 2000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 1000000 บาท