โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.เดชบุณฑริกก่อสร้าง(ศรีสะเกษ)

ประกอบกิจการ ผลิตแอสฟัลต์คอนกรีต อยู่ที่ หนองหาน อุดรธานี

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-50(4)-1/60อด

ชื่อโรงงาน: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.เดชบุณฑริกก่อสร้าง(ศรีสะเกษ)

ผู้ประกอบการ: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.เดชบุณฑริกก่อสร้าง(ศรีสะเกษ)

ทะเบียนพาณิชย์:

ประกอบกิจการ: ผลิตแอสฟัลต์คอนกรีต

สถานที่ตี้ง: โฉนดที่ดินเลขที่ 10121 5 บ้านขาวัว พังงู หนองหาน อุดรธานี 41130

โทรศัพท์: 081-393-0355

โรงงานประเภท: 05004

เงินทุน: 21500000 บาท

คนงาน: 4 คน

แรงม้า: 494.9 แรงม้า

TSIC: 19209

วันที่ใบอนุญาต: 9 มกราคม 2560

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 5000000 บาท

มูลค่าอาคาร: 1500000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 5000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 10000000 บาท