โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สวัสดิ์ไพบูลย์การเกษตร (2013)

ประกอบกิจการ ลำเลียงและเก็บรักษาพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืชในโกดัง สีข้าวโพด อยู่ที่ เมืองตาก ตาก

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-2(5)-29/56ตก

ชื่อโรงงาน: ห้างหุ้นส่วนจำกัด สวัสดิ์ไพบูลย์การเกษตร (2013)

ผู้ประกอบการ: ห้างหุ้นส่วนจำกัด สวัสดิ์ไพบูลย์การเกษตร (2013)

ทะเบียนพาณิชย์: 06335560000541

ประกอบกิจการ: ลำเลียงและเก็บรักษาพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืชในโกดัง สีข้าวโพด

สถานที่ตี้ง: 222 1 วังประจบ เมืองตาก ตาก 63000

โทรศัพท์:

โรงงานประเภท: 00205

เงินทุน: 43000000 บาท

คนงาน: 5 คน

แรงม้า: 480 แรงม้า

TSIC: 28250

วันที่ใบอนุญาต: 8 พฤศจิกายน 2556

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 8000000 บาท

มูลค่าอาคาร: 20000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 10000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 5000000 บาท