โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมภูมิโซล่าพาวเวอร์

ประกอบกิจการ ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ กำลังการผลิต 1 เมกะวัตต์ อยู่ที่ เมืองหนองคาย หนองคาย

 

เลขทะเบียนโรงงาน: 3-88-48/55นค

ชื่อโรงงาน: ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมภูมิโซล่าพาวเวอร์

ผู้ประกอบการ: ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมภูมิโซล่าพาวเวอร์

ทะเบียนพาณิชย์: 0433550000878

ประกอบกิจการ: ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ กำลังการผลิต 1 เมกะวัตต์

สถานที่ตี้ง: ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมภูมิโซล่าพาวเวอร์ 4 หาดคำ เมืองหนองคาย หนองคาย 43000

โทรศัพท์:

โรงงานประเภท: 08800

เงินทุน: 126000000 บาท

คนงาน: 11 คน

แรงม้า: 2685.68 แรงม้า

TSIC: 40101

วันที่ใบอนุญาต: 24 ธ.ค. 2555

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 16250000 บาท

มูลค่าอาคาร: 15000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 91750000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 3000000 บาท