โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว่องสตีล

ประกอบกิจการ อยู่ที่ เมืองราชบุรี ราชบุรี

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-58(1)-163/54รบ

ชื่อโรงงาน: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว่องสตีล

ผู้ประกอบการ: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว่องสตีล

ทะเบียนพาณิชย์: ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ

ทะเบียนเดิม:

ประกอบกิจการ:

สถานที่ตี้ง: โฉนดที่ดินเลขที่ 73701 2 – – ห้วยไผ่ เมืองราชบุรี ราชบุรี 70000

โทรศัพท์:

อีเมล:

โรงงานประเภท: 05801

เงินทุน: 10000000 บาท

คนงาน: 6 คน

แรงม้า: 89.09 แรงม้า

TSIC: 26951

วันที่ใบอนุญาต: 4 พ.ย. 2554

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 2000000 บาท

มูลค่าอาคาร: 1500000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 2500000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 4000000 บาท