โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ร่วมโรจน์ถาวร

ประกอบกิจการ ทำเฟอร์นิเจอร์จากเหล็ก อยู่ที่ บ้านแพ้ว สมุทรสาคร

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-62-12/56สค

ชื่อโรงงาน: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ร่วมโรจน์ถาวร

ผู้ประกอบการ: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ร่วมโรจน์ถาวร

ทะเบียนพาณิชย์:

ประกอบกิจการ: ทำเฟอร์นิเจอร์จากเหล็ก

สถานที่ตี้ง: 90 4 หลักสาม บ้านแพ้ว สมุทรสาคร 74120

โทรศัพท์:

โรงงานประเภท: 06200

เงินทุน: 38000000 บาท

คนงาน: 39 คน

แรงม้า: 285.12 แรงม้า

TSIC: 24209

วันที่ใบอนุญาต: 14 พฤศจิกายน 2556

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 12000000 บาท

มูลค่าอาคาร: 20000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 5000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 1000000 บาท