โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด มงคลธรรม

ประกอบกิจการ 238 อยู่ที่ บึงกาฬ 43140

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-58(1)-60/55บก

ชื่อโรงงาน: ห้างหุ้นส่วนจำกัด มงคลธรรม

ผู้ประกอบการ:

ทะเบียนพาณิชย์: ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ

ประกอบกิจการ: 238

สถานที่ตี้ง: 1 บึงกาฬ-นครพนม โคกก่อง เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ 43140

โทรศัพท์: 05801

โรงงานประเภท: 6000000

เงินทุน: 10 บาท

คนงาน: 151.5 คน

แรงม้า: 26951 แรงม้า

TSIC: 11 พ.ค. 2555

วันที่ใบอนุญาต: 15 มิ.ย 2555

เริ่มดำเนินการ: 500000

มูลค่าที่ดิน: 500000 บาท

มูลค่าอาคาร: 4000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 1000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: บาท