โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูตะวัน นครปฐม

ประกอบกิจการ โรงงานสกัดน้ำมันจากพืช (สกัดน้ำมันงา) อยู่ที่ เมืองนครปฐม นครปฐม

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-7(1)-4/61นฐ

ชื่อโรงงาน: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูตะวัน นครปฐม

ผู้ประกอบการ: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูตะวัน นครปฐม

ทะเบียนพาณิชย์: 0733559000118

ประกอบกิจการ: โรงงานสกัดน้ำมันจากพืช (สกัดน้ำมันงา)

สถานที่ตี้ง: 36/4 9 หนองงูเหลือม เมืองนครปฐม นครปฐม 73000

โทรศัพท์:

โรงงานประเภท:

เงินทุน: 00701 บาท

คนงาน: 5000000 คน

แรงม้า: 7 แรงม้า

TSIC: 10

วันที่ใบอนุญาต: 10491

เริ่มดำเนินการ: 9 มี.ค. 2561

มูลค่าที่ดิน: บาท

มูลค่าอาคาร: 1000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 2000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 1000000 บาท