โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูซางทรัพย์คอนกรีต

ประกอบกิจการ ผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จ อยู่ที่ ภูซาง พะเยา

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-58(1)-87/61พย

ชื่อโรงงาน: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูซางทรัพย์คอนกรีต

ผู้ประกอบการ: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูซางทรัพย์คอนกรีต

ทะเบียนพาณิชย์:

ประกอบกิจการ: ผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จ

สถานที่ตี้ง: 292 2 สบบง ภูซาง พะเยา 56110

โทรศัพท์:

โรงงานประเภท: 05801

เงินทุน: 9500000 บาท

คนงาน: 2 คน

แรงม้า: 79 แรงม้า

TSIC: 23953

วันที่ใบอนุญาต: 27 มิ.ย 2561

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 3000000 บาท

มูลค่าอาคาร: 2000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 3500000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 1000000 บาท