โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พูนยอดผลเจริญ

ประกอบกิจการ สีข้าวโพด เก็บรักษาหรือลำเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืชในโกดังหรือคลังสินค้า อยู่ที่ เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์

 

เลขทะเบียนโรงงาน: 20670153125626

ชื่อโรงงาน: ห้างหุ้นส่วนจำกัด พูนยอดผลเจริญ

ผู้ประกอบการ: ห้างหุ้นส่วนจำกัด พูนยอดผลเจริญ

ทะเบียนพาณิชย์: 0673561001399

ทะเบียนเดิม: จ3-2(2)-9/62พช

ประกอบกิจการ: สีข้าวโพด เก็บรักษาหรือลำเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืชในโกดังหรือคลังสินค้า

สถานที่ตี้ง: โฉนดที่ดินเลขที่ 41608 8 ห้วยใหญ่ เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 67000

โทรศัพท์: 0931342449

อีเมล:

โรงงานประเภท: 00202

เงินทุน: 5100000 บาท

คนงาน: 2 คน

แรงม้า: 252 แรงม้า

TSIC: 01630

วันที่ใบอนุญาต: 12 มิ.ย 2562

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 800000 บาท

มูลค่าอาคาร: 1500000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 1800000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 1000000 บาท