โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอ็ม.รับเบอร์ ไทร์

ประกอบกิจการ หล่อดอกยาง อยู่ที่ หนองใหญ่ ชลบุรี

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-51-1/61ชบ

ชื่อโรงงาน: ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอ็ม.รับเบอร์ ไทร์

ผู้ประกอบการ: ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอ็ม.รับเบอร์ ไทร์

ทะเบียนพาณิชย์: 0203553000498

ประกอบกิจการ: หล่อดอกยาง

สถานที่ตี้ง: โฉนดที่ดินเลขที่ 858 2 หนองเสือช้าง หนองใหญ่ ชลบุรี 20190

โทรศัพท์: 081-7819457

โรงงานประเภท: 05100

เงินทุน: 24800000 บาท

คนงาน: 8 คน

แรงม้า: 397.75 แรงม้า

TSIC: 22112

วันที่ใบอนุญาต: 14 มิ.ย 2561

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 1500000 บาท

มูลค่าอาคาร: 2000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 21000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 300000 บาท