โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี ที รุ่งเจริญพืชผล

ประกอบกิจการ อบพืชหรือเมล็ดพืช และเก็บรักษาในไซโล อยู่ที่ วังสมบูรณ์ สระแก้ว

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-2(5)-28/56สก

ชื่อโรงงาน: ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี ที รุ่งเจริญพืชผล

ผู้ประกอบการ: ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี ที รุ่งเจริญพืชผล

ทะเบียนพาณิชย์:

ประกอบกิจการ: อบพืชหรือเมล็ดพืช และเก็บรักษาในไซโล

สถานที่ตี้ง: 117/1 4 วังใหม่ วังสมบูรณ์ สระแก้ว 27250

โทรศัพท์:

โรงงานประเภท: 00205

เงินทุน: 10500000 บาท

คนงาน: 6 คน

แรงม้า: 277.5 แรงม้า

TSIC: 28250

วันที่ใบอนุญาต: 24 ตุลาคม 2556

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 2000000 บาท

มูลค่าอาคาร: 1000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 6000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 1500000 บาท