โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บิ๊กดี โนนสว่าง

ประกอบกิจการ ทำส่วนประกอบงานก่อสร้างอาคาร เช่นหลังคาแผ่นเหล็ก กันสาด ผนังอาคารและโครงหลังคา อยู่ที่ เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-63(2)-1/57มห

ชื่อโรงงาน: ห้างหุ้นส่วนจำกัด บิ๊กดี โนนสว่าง

ผู้ประกอบการ: ห้างหุ้นส่วนจำกัด บิ๊ก ดี โนนสว่าง

ทะเบียนพาณิชย์: 0493556000551

ประกอบกิจการ: ทำส่วนประกอบงานก่อสร้างอาคาร เช่นหลังคาแผ่นเหล็ก กันสาด ผนังอาคารและโครงหลังคา

สถานที่ตี้ง: 204 10 ชยางกูร บางทรายใหญ่ เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 49000

โทรศัพท์:

โรงงานประเภท: 06302

เงินทุน: 11000000 บาท

คนงาน: 4 คน

แรงม้า: 85 แรงม้า

TSIC: 25111

วันที่ใบอนุญาต: 8 มกราคม 2557

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 1500000 บาท

มูลค่าอาคาร: 1500000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 2000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 6000000 บาท