โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิยมชัยพืชผล

ประกอบกิจการ 136/1 อยู่ที่ เพชรบูรณ์ 67160

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-2(1)-23/55พช

ชื่อโรงงาน: ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิยมชัยพืชผล

ผู้ประกอบการ: ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิยมชัยพืชผล

ทะเบียนพาณิชย์: อบเมล็ดพืช (ข้าวโพด)

ประกอบกิจการ: 136/1

สถานที่ตี้ง: 10 – นครสวรรค์-ชัยภูมิ กันจุ บึงสามพัน เพชรบูรณ์ 67160 0819714356

โทรศัพท์: 00201

โรงงานประเภท: 43200000

เงินทุน: 5 บาท

คนงาน: 398.12 คน

แรงม้า: 01403 แรงม้า

TSIC: 23 เม.ย. 2555

วันที่ใบอนุญาต:

เริ่มดำเนินการ: 200000

มูลค่าที่ดิน: 8000000 บาท

มูลค่าอาคาร: 15000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 20000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: บาท