โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครสวรรค์ รีไซกลิ้ง

ประกอบกิจการ การทำแอสฟัลต์หรือน้ำมันดิน (เฉพาะการทำแอสฟัลต์ผสมหินเพื่อใช้ทำพื้นถนน) อยู่ที่ พยุหะคีรี นครสวรรค์

 

เลขทะเบียนโรงงาน: 20600159425621

ชื่อโรงงาน: ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครสวรรค์ รีไซกลิ้ง

ผู้ประกอบการ: ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครสวรรค์ รีไซกลิ้ง

ทะเบียนพาณิชย์: 0613551000063

ทะเบียนเดิม: จ3-50(4)-25/62นว

ประกอบกิจการ: การทำแอสฟัลต์หรือน้ำมันดิน (เฉพาะการทำแอสฟัลต์ผสมหินเพื่อใช้ทำพื้นถนน)

สถานที่ตี้ง: โฉนดที่ดินเลขที่ 29067 เลขที่ดิน 67 7 เขากะลา พยุหะคีรี นครสวรรค์ 60130

โทรศัพท์:

อีเมล:

โรงงานประเภท: 05004

เงินทุน: 37000000 บาท

คนงาน: 5 คน

แรงม้า: 445.29 แรงม้า

TSIC: 19209

วันที่ใบอนุญาต: 21 มิ.ย 2562

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 0 บาท

มูลค่าอาคาร: 0 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 12000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 25000000 บาท