โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนมงคล

ประกอบกิจการ 115-115/6 อยู่ที่ กรุงเทพมหานคร 10160

 

เลขทะเบียนโรงงาน: ก2-28(1)-25/55

ชื่อโรงงาน: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนมงคล

ผู้ประกอบการ: นายศิริชัย ปัณณะสุริยาภรณ์

ทะเบียนพาณิชย์: สิ่งทอ

ประกอบกิจการ: 115-115/6

สถานที่ตี้ง: เพชรเกษม 102/2 เพชรเกษม บางแคเหนือ บางแค กรุงเทพมหานคร 10160

โทรศัพท์: 02801

โรงงานประเภท: 11000000

เงินทุน: 49 บาท

คนงาน: 50 คน

แรงม้า: 18101 แรงม้า

TSIC: 21 ส.ค. 2555

วันที่ใบอนุญาต: 21 ส.ค. 2555

เริ่มดำเนินการ: 3500000

มูลค่าที่ดิน: 3500000 บาท

มูลค่าอาคาร: 2000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 2000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: บาท