โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรายทองหินลาด

ประกอบกิจการ ขุด ตัก คัด แยกและล้างทรายหรือดินในที่ดินกรรมสิทธิ์ อยู่ที่ เมืองพังงา พังงา

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-3(2)-209/56พง

ชื่อโรงงาน: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรายทองหินลาด

ผู้ประกอบการ: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรายทองหินลาด

ทะเบียนพาณิชย์:

ประกอบกิจการ: ขุด ตัก คัด แยกและล้างทรายหรือดินในที่ดินกรรมสิทธิ์

สถานที่ตี้ง: น.ส.3ก เลขที่ 404 เล่ม 5ก หน้า 4 เลขที่ดิน 19 1 – – ทุ่งคาโงก เมืองพังงา พังงา 82000

โทรศัพท์: 080-5272229

โรงงานประเภท: 00302

เงินทุน: 8000000 บาท

คนงาน: 4 คน

แรงม้า: 455 แรงม้า

TSIC: 08103

วันที่ใบอนุญาต: 8 กรกฎาคม 2556

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 5000000 บาท

มูลค่าอาคาร: 0 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 2000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 1000000 บาท