โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรายเพชร ก่อสร้าง

ประกอบกิจการ ดูดทราย อยู่ที่ ฮอด เชียงใหม่

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-3(4)-4/61ชม

ชื่อโรงงาน: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรายเพชร ก่อสร้าง

ผู้ประกอบการ: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรายเพชร ก่อสร้าง

ทะเบียนพาณิชย์: 0503550001903

ประกอบกิจการ: ดูดทราย

สถานที่ตี้ง: 8 บ้านตาล ฮอด เชียงใหม่ 50240

โทรศัพท์:

โรงงานประเภท:

เงินทุน: 00304 บาท

คนงาน: 2700000 คน

แรงม้า: 5 แรงม้า

TSIC: 360

วันที่ใบอนุญาต: 08103

เริ่มดำเนินการ: 13 ก.พ. 2561

มูลค่าที่ดิน: บาท

มูลค่าอาคาร: 0 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 0 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 1700000 บาท