โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.เอส.เจ เอ็นจิเนียริ่ง

ประกอบกิจการ ตกแต่งผลิตภัณฑ์โลหะ เช่น ชิ้นส่วนยานยนต์ อยู่ที่ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-64(13)-74/56ขก

ชื่อโรงงาน: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.เอส.เจ เอ็นจิเนียริ่ง

ผู้ประกอบการ: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.เอส.เจ เอ็นจิเนียริ่ง

ทะเบียนพาณิชย์:

ประกอบกิจการ: ตกแต่งผลิตภัณฑ์โลหะ เช่น ชิ้นส่วนยานยนต์

สถานที่ตี้ง: 244 10 บ้านหว้า เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000

โทรศัพท์: 084-4798037

โรงงานประเภท: 06413

เงินทุน: 2500000 บาท

คนงาน: 7 คน

แรงม้า: 53 แรงม้า

TSIC: 28221

วันที่ใบอนุญาต: 6 พฤศจิกายน 2556

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 1000000 บาท

มูลค่าอาคาร: 200000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 300000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 1000000 บาท