โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีพีดี คอนกรีต

ประกอบกิจการ ผลิตคอนกรีดผสมเสร็จ และทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น ท่อ เสาเข็ม อยู่ที่ ท่าตะโก นครสวรรค์

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-58(1)-84/56นว

ชื่อโรงงาน: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีพีดี คอนกรีต

ผู้ประกอบการ: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีพีดี คอนกรีต

ทะเบียนพาณิชย์: 0603551000136

ประกอบกิจการ: ผลิตคอนกรีดผสมเสร็จ และทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น ท่อ เสาเข็ม

สถานที่ตี้ง: – 3 ท่าตะโก ท่าตะโก นครสวรรค์ 60160

โทรศัพท์:

โรงงานประเภท: 05801

เงินทุน: 22050000 บาท

คนงาน: 8 คน

แรงม้า: 122.75 แรงม้า

TSIC: 23953

วันที่ใบอนุญาต: 11 เมษายน 2556

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 15000000 บาท

มูลค่าอาคาร: 50000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 6000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 1000000 บาท