โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด จันทร์กระจ่างพืชผล 2009

ประกอบกิจการ การทำหัวพืชให้เป็นเส้น แว่น หรือแท่ง และการเก็บรักษาหรือลำเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืช ในไซโลโกดัง หรือคลังสินค้า อยู่ที่ ดอกคำใต้ พะเยา

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-9(6)-11/61พย

ชื่อโรงงาน: ห้างหุ้นส่วนจำกัด จันทร์กระจ่างพืชผล 2009

ผู้ประกอบการ: ห้างหุ้นส่วนจำกัด จันทร์กระจ่างพืชผล 2009

ทะเบียนพาณิชย์:

ประกอบกิจการ: การทำหัวพืชให้เป็นเส้น แว่น หรือแท่ง และการเก็บรักษาหรือลำเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืช ในไซโลโกดัง หรือคลังสินค้า

สถานที่ตี้ง: 111 10 ป่าซาง ดอกคำใต้ พะเยา 56120

โทรศัพท์:

โรงงานประเภท: 906

เงินทุน: 37100000 บาท

คนงาน: 5 คน

แรงม้า: 370 แรงม้า

TSIC: 10621

วันที่ใบอนุญาต: 3 ส.ค. 2561

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 21600000 บาท

มูลค่าอาคาร: 10000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 2500000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 3000000 บาท