โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจเจริญแทรกเตอร์การก่อสร้าง

ประกอบกิจการ ผลิตแอสฟัลต์ติกคอนกรีต อยู่ที่ ตะพานหิน พิจิตร

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-50(4)-35/56พจ

ชื่อโรงงาน: ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจเจริญแทรกเตอร์การก่อสร้าง

ผู้ประกอบการ: ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจเจริญแทรกเตอร์การก่อสร้าง

ทะเบียนพาณิชย์: 0663522000051

ประกอบกิจการ: ผลิตแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

สถานที่ตี้ง: 341 4 ห้วยเกตุ ตะพานหิน พิจิตร 66110

โทรศัพท์:

โรงงานประเภท: 05004

เงินทุน: 16000000 บาท

คนงาน: 5 คน

แรงม้า: 444.29 แรงม้า

TSIC: 19209

วันที่ใบอนุญาต: 29 ตุลาคม 2556

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 2500000 บาท

มูลค่าอาคาร: 500000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 3000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 10000000 บาท