โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด กัญญาเทพ

ประกอบกิจการ อบพืช หรือเมล็ดพืช เก็บรักษา หรือลำเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืชในโกดัง อยู่ที่ แม่สอด ตาก

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-2(1)-80/56ตก

ชื่อโรงงาน: ห้างหุ้นส่วนจำกัด กัญญาเทพ

ผู้ประกอบการ: ห้างหุ้นส่วนจำกัด กัญญาเทพ

ทะเบียนพาณิชย์: 0633555000459

ประกอบกิจการ: อบพืช หรือเมล็ดพืช เก็บรักษา หรือลำเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืชในโกดัง

สถานที่ตี้ง: 488 6 มหาวัน แม่สอด ตาก 63110

โทรศัพท์: 081-3790092

โรงงานประเภท: 00201

เงินทุน: 17500000 บาท

คนงาน: 5 คน

แรงม้า: 365.5 แรงม้า

TSIC: 10411

วันที่ใบอนุญาต: 31 ตุลาคม 2556

เริ่มดำเนินการ: 1 ธันวาคม 2556

มูลค่าที่ดิน: 1800000 บาท

มูลค่าอาคาร: 4500000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 4800000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 6400000 บาท