โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

ส.เจริญการค้า

ประกอบกิจการ 233 อยู่ที่ อุดรธานี 41230

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-63(2)-12/55อด

ชื่อโรงงาน: ส.เจริญการค้า

ผู้ประกอบการ: นายมานพ วงษ์เจริญ

ทะเบียนพาณิชย์: ทำหลังคาเหล็กรีดลอน

ประกอบกิจการ: 233

สถานที่ตี้ง: 1 บ้านศรีธาตุ – ศรีธาตุ ศรีธาตุ อุดรธานี 41230 –

โทรศัพท์: 06302

โรงงานประเภท: 7000000

เงินทุน: 2 บาท

คนงาน: 58 คน

แรงม้า: 28110 แรงม้า

TSIC: 13 มี.ค. 2555

วันที่ใบอนุญาต:

เริ่มดำเนินการ: 1000000

มูลค่าที่ดิน: 1000000 บาท

มูลค่าอาคาร: 3000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 2000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: บาท