โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

สินรุ่งเรืองคอนกรีต

ประกอบกิจการ ผลิตคอนกรีผสมเสร็จ อยู่ที่ บางระกำ พิษณุโลก

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-58(1)-256/56พล

ชื่อโรงงาน: สินรุ่งเรืองคอนกรีต

ผู้ประกอบการ: นายวิบูลย์ ตั้งเกษมวิบูลย์

ทะเบียนพาณิชย์:

ประกอบกิจการ: ผลิตคอนกรีผสมเสร็จ

สถานที่ตี้ง: 46/2 1 บางระกำ บางระกำ พิษณุโลก 65140

โทรศัพท์:

โรงงานประเภท: 05801

เงินทุน: 12500000 บาท

คนงาน: 6 คน

แรงม้า: 196.29 แรงม้า

TSIC: 23953

วันที่ใบอนุญาต: 30 ตุลาคม 2556

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 500000 บาท

มูลค่าอาคาร: 1000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 6000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 5000000 บาท