โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี

ประกอบกิจการ ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ กำลังการผลิต 30.16 กิโลวัตต์ อยู่ที่ เมืองนนทบุรี นนทบุรี

 

เลขทะเบียนโรงงาน: 3-88-144/56นบ

ชื่อโรงงาน: สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี

ผู้ประกอบการ: สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี

ทะเบียนพาณิชย์:

ประกอบกิจการ: ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ กำลังการผลิต 30.16 กิโลวัตต์

สถานที่ตี้ง: 69/13 9 บางกระสอ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000

โทรศัพท์:

โรงงานประเภท: 08800

เงินทุน: 9610700 บาท

คนงาน: 1 คน

แรงม้า: 80.65 แรงม้า

TSIC: 27909

วันที่ใบอนุญาต: 12 พฤศจิกายน 2556

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 0 บาท

มูลค่าอาคาร: 0 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 9610700 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 0 บาท