โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.นครราชสีมา จำกัด สาขาสีคิ้ว

ประกอบกิจการ สีข้าวโพด, ทำมันเส้น อยู่ที่ สีคิ้ว นครราชสีมา

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-2(2)-10/56นม

ชื่อโรงงาน: สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.นครราชสีมา จำกัด สาขาสีคิ้ว

ผู้ประกอบการ: สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. นครราชสีมา จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์:

ประกอบกิจการ: สีข้าวโพด, ทำมันเส้น

สถานที่ตี้ง: 169 6 กฤษณา สีคิ้ว นครราชสีมา 30140

โทรศัพท์: 044-290419

โรงงานประเภท: 00202

เงินทุน: 15420000 บาท

คนงาน: 4 คน

แรงม้า: 240 แรงม้า

TSIC: 10615

วันที่ใบอนุญาต: 2 ธันวาคม 2556

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 2720000 บาท

มูลค่าอาคาร: 2000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 700000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 10000000 บาท