โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

สมพรพลาสติก

ประกอบกิจการ ผลิตเชือกฟางพลาสติก อยู่ที่ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-53(5)-16/61อบ

ชื่อโรงงาน: สมพรพลาสติก

ผู้ประกอบการ: นายสมพร บุตรใส

ทะเบียนพาณิชย์:

ประกอบกิจการ: ผลิตเชือกฟางพลาสติก

สถานที่ตี้ง: 118 5 ยางสักกระโพหลุ่ม ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี 34140

โทรศัพท์:

โรงงานประเภท:

เงินทุน: 05305 บาท

คนงาน: 4000000 คน

แรงม้า: 4 แรงม้า

TSIC: 76

วันที่ใบอนุญาต: 22230

เริ่มดำเนินการ: 20 ก.พ. 2561

มูลค่าที่ดิน: บาท

มูลค่าอาคาร: 1000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 0 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 1000000 บาท