โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

สมบูรณ์ ร็อบเบอร์ เครป

ประกอบกิจการ ทำยางเครป อยู่ที่ ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี

 

เลขทะเบียนโรงงาน: 20840009125621

ชื่อโรงงาน: สมบูรณ์ ร็อบเบอร์ เครป

ผู้ประกอบการ: นายศุภฤกษ์ นิลสดใส

ทะเบียนพาณิชย์:

ทะเบียนเดิม: จ3-52(3)-1/62สฎ

ประกอบกิจการ: ทำยางเครป

สถานที่ตี้ง: 104 7 สาย 41 เสวียด ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี 84150

โทรศัพท์: 081-2728008

อีเมล:

โรงงานประเภท: 05203

เงินทุน: 70200000 บาท

คนงาน: 10 คน

แรงม้า: 400 แรงม้า

TSIC: 22191

วันที่ใบอนุญาต: 11 ม.ค. 2562

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 60000000 บาท

มูลค่าอาคาร: 200000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 4000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 6000000 บาท