โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

สง่าเฟอร์นิเจอร์ไม้งาม

ประกอบกิจการ ทำวงกบประตู-หน้าต่าง บานประตู-หน้าต่าง ลังไม้ และเครื่องเรือนจากไม้ อยู่ที่ หว้านใหญ่ มุกดาหาร

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-34(2)-41/61มห

ชื่อโรงงาน: สง่าเฟอร์นิเจอร์ไม้งาม

ผู้ประกอบการ: นางสาวกานดา เมืองโคตร

ทะเบียนพาณิชย์: 1490600043481

ประกอบกิจการ: ทำวงกบประตู-หน้าต่าง บานประตู-หน้าต่าง ลังไม้ และเครื่องเรือนจากไม้

สถานที่ตี้ง: โฉนดที่ดินเลขที่ 10927 9 หว้านใหญ่ หว้านใหญ่ มุกดาหาร 49150

โทรศัพท์: 095-168 0763

โรงงานประเภท: 03402

เงินทุน: 700000 บาท

คนงาน: 3 คน

แรงม้า: 19.62 แรงม้า

TSIC: 16220

วันที่ใบอนุญาต: 7 ธ.ค. 2561

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 0 บาท

มูลค่าอาคาร: 500000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 100000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 100000 บาท