โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

ศิราณีเฟอร์นิเจอร์

ประกอบกิจการ แปรรูปไม้เพื่อผลิตเฟอร์นิเจอร์เครื่องเรือน เครื่องใช้ ส่วนประกอบของอาคารที่ทำจากไม้ อยู่ที่ เด่นชัย แพร่

 

เลขทะเบียนโรงงาน: 20540208725623

ชื่อโรงงาน: ศิราณีเฟอร์นิเจอร์

ผู้ประกอบการ: นางศิราณี โปร่งใจ

ทะเบียนพาณิชย์:

ทะเบียนเดิม: จ3-37-66/62พร

ประกอบกิจการ: แปรรูปไม้เพื่อผลิตเฟอร์นิเจอร์เครื่องเรือน เครื่องใช้ ส่วนประกอบของอาคารที่ทำจากไม้

สถานที่ตี้ง: 13 6 ปงป่าหวาย เด่นชัย แพร่ 54110

โทรศัพท์:

อีเมล:

โรงงานประเภท: 03700

เงินทุน: 800000 บาท

คนงาน: 12 คน

แรงม้า: 50 แรงม้า

TSIC: 31001

วันที่ใบอนุญาต: 15 ส.ค. 2562

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 150000 บาท

มูลค่าอาคาร: 150000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 200000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 300000 บาท