โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

ศักดาพืชผล

ประกอบกิจการ 162 อยู่ที่ ศรีสะเกษ 33150

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-9(6)-148/55ศก

ชื่อโรงงาน: ศักดาพืชผล

ผู้ประกอบการ: นายภาณุพงศ์ กาญจนเสน

ทะเบียนพาณิชย์: ทำมันเส้น

ประกอบกิจการ: 162

สถานที่ตี้ง: 8 กันทรอม ขุนหาญ ศรีสะเกษ 33150 0843212120

โทรศัพท์: 00906

โรงงานประเภท: 5500000

เงินทุน: 3 บาท

คนงาน: 90 คน

แรงม้า: 15330 แรงม้า

TSIC: 16 ต.ค. 2555

วันที่ใบอนุญาต:

เริ่มดำเนินการ: 700000

มูลค่าที่ดิน: 300000 บาท

มูลค่าอาคาร: 1500000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 3000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: บาท