โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

ศศิธรค้าไม้

ประกอบกิจการ – อยู่ที่ แพร่ 54140

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-36(1)-5/55พร

ชื่อโรงงาน: ศศิธรค้าไม้

ผู้ประกอบการ: นางฉวีวรรณ ฟุ่นเต่ย

ทะเบียนพาณิชย์: ทำเครื่องใช้ และเครื่องใช้ในครัวเรือน จากไม้นอกประเภทหวงห้ามของทางราชการ

ประกอบกิจการ:

สถานที่ตี้ง: 4 บ้านเวียง ร้องกวาง แพร่ 54140 087-8286574

โทรศัพท์: 03601

โรงงานประเภท: 210000

เงินทุน: 3 บาท

คนงาน: 9.76 คน

แรงม้า: 20291 แรงม้า

TSIC: 13 มี.ค. 2555

วันที่ใบอนุญาต:

เริ่มดำเนินการ: 0

มูลค่าที่ดิน: 50000 บาท

มูลค่าอาคาร: 60000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 100000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: บาท