โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

ว่าที่ ร.ต. สุรศักดิ์ วิชชุตเวส

ประกอบกิจการ ขุด ตักกรวด ดิน และทราย อยู่ที่ สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-3(2)-10/57ปข

ชื่อโรงงาน: ว่าที่ ร.ต. สุรศักดิ์ วิชชุตเวส

ผู้ประกอบการ: ว่าที่ ร.ต. สุรัศักดิ์ วิชชุตเวส

ทะเบียนพาณิชย์:

ประกอบกิจการ: ขุด ตักกรวด ดิน และทราย

สถานที่ตี้ง: โฉนดที่ดิน เลขที่ 15474 7 ไร่เก่า สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์ 77180

โทรศัพท์: 0899184145

โรงงานประเภท: 00302

เงินทุน: 2200000 บาท

คนงาน: 2 คน

แรงม้า: 120 แรงม้า

TSIC: 08103

วันที่ใบอนุญาต: 7 มกราคม 2557

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 1200000 บาท

มูลค่าอาคาร: 0 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 500000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 500000 บาท