โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

วุฒิพืชผล

ประกอบกิจการ กะเทาะเปลือกถั่วเขียว อยู่ที่ หนองบัวแดง ชัยภูมิ

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-9(1)-88/56ชย

ชื่อโรงงาน: วุฒิพืชผล

ผู้ประกอบการ: นางผ่องศรี จังหวะ

ทะเบียนพาณิชย์:

ประกอบกิจการ: กะเทาะเปลือกถั่วเขียว

สถานที่ตี้ง: 81/2 11 – – หนองบัวแดง หนองบัวแดง ชัยภูมิ 36210

โทรศัพท์: 085-7647094

โรงงานประเภท: 00901

เงินทุน: 4700000 บาท

คนงาน: 5 คน

แรงม้า: 82 แรงม้า

TSIC: 10611

วันที่ใบอนุญาต: 10 ตุลาคม 2556

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 1200000 บาท

มูลค่าอาคาร: 1200000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 1300000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 1000000 บาท