โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

วีระพันธุ์พืชผล

ประกอบกิจการ ลานตากกากมันสำปะหลัง อยู่ที่ ขามทะเลสอ นครราชสีมา

 

เลขทะเบียนโรงงาน: 3-106-41/61นม

ชื่อโรงงาน: วีระพันธุ์พืชผล

ผู้ประกอบการ: นางทิพวรรณ เสวขุนทด

ทะเบียนพาณิชย์:

ประกอบกิจการ: ลานตากกากมันสำปะหลัง

สถานที่ตี้ง: 29 6 บึงอ้อ ขามทะเลสอ นครราชสีมา 30280

โทรศัพท์: 06 2941 6455

โรงงานประเภท: 10600

เงินทุน: 19000000 บาท

คนงาน: 8 คน

แรงม้า: 897 แรงม้า

TSIC: 38300

วันที่ใบอนุญาต: 10 เม.ย. 2561

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 5000000 บาท

มูลค่าอาคาร: 5000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 3000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 6000000 บาท