โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปถั่วลิสงบ้านป่านเทคโน

ประกอบกิจการ แปรรูปถั่วลิสง อยู่ที่ จังหาร ร้อยเอ็ด

 

เลขทะเบียนโรงงาน: 20450066125629

ชื่อโรงงาน: วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปถั่วลิสงบ้านป่านเทคโน

ผู้ประกอบการ: วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปถั่วลิสงบ้านป่านเทคโน

ทะเบียนพาณิชย์:

ทะเบียนเดิม: จ3-9(4)-4/62รอ

ประกอบกิจการ: แปรรูปถั่วลิสง

สถานที่ตี้ง: —– 17 ดงสิงห์ จังหาร ร้อยเอ็ด 45000

โทรศัพท์:

อีเมล:

โรงงานประเภท: 00904

เงินทุน: 20821000 บาท

คนงาน: 30 คน

แรงม้า: 93.8 แรงม้า

TSIC: 10615

วันที่ใบอนุญาต: 12 มี.ค. 2562

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 0 บาท

มูลค่าอาคาร: 3879000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 16942000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 0 บาท