โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตเชื้อเพลิงพลังงานทดแทน

ประกอบกิจการ ผลิตชิ้นไม้สับเป็นเชื้อเพลิงจากไม้ยางพาราและไม้ที่ปลูกขึ้น 13 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อจำหน่าย อยู่ที่ สูงเม่น แพร่

 

เลขทะเบียนโรงงาน: 10540262525622

ชื่อโรงงาน: วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตเชื้อเพลิงพลังงานทดแทน

ผู้ประกอบการ: วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตเชื้อเพลิงพลังงานทดแทน

ทะเบียนพาณิชย์: 3540400402734

ทะเบียนเดิม: 3-34(4)-29/62พร

ประกอบกิจการ: ผลิตชิ้นไม้สับเป็นเชื้อเพลิงจากไม้ยางพาราและไม้ที่ปลูกขึ้น 13 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อจำหน่าย

สถานที่ตี้ง: 189 5 ดอนมูล สูงเม่น แพร่ 54130

โทรศัพท์:

อีเมล:

โรงงานประเภท: 03404

เงินทุน: 4500000 บาท

คนงาน: 6 คน

แรงม้า: 316 แรงม้า

TSIC: 16299

วันที่ใบอนุญาต: 9 ต.ค. 2562

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 0 บาท

มูลค่าอาคาร: 1000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 3000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 500000 บาท