โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

วัลลภพืชผล

ประกอบกิจการ ผลิตชิ้นไม้สับจากไม้ยางพาราและไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อจำหน่าย อยู่ที่ นางรอง บุรีรัมย์

 

เลขทะเบียนโรงงาน: 3-34(4)-3/61บร

ชื่อโรงงาน: วัลลภพืชผล

ผู้ประกอบการ: นายวัลลภ ทองคำ

ทะเบียนพาณิชย์:

ประกอบกิจการ: ผลิตชิ้นไม้สับจากไม้ยางพาราและไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อจำหน่าย

สถานที่ตี้ง: โฉนดที่ดินเลขที่ 76232 12 ชุมแสง นางรอง บุรีรัมย์ 31110

โทรศัพท์:

โรงงานประเภท: 03404

เงินทุน: 4300000 บาท

คนงาน: 5 คน

แรงม้า: 186 แรงม้า

TSIC: 16299

วันที่ใบอนุญาต: 10 ม.ค. 2561

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 1500000 บาท

มูลค่าอาคาร: 300000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 500000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 2000000 บาท