โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

ลานมันเพ็ญมณี

ประกอบกิจการ ทำมันเส้น อยู่ที่ โขงเจียม อุบลราชธานี

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-9(6)-99/56อบ

ชื่อโรงงาน: ลานมันเพ็ญมณี

ผู้ประกอบการ: นางเพ็ญมณี หอมจำปา

ทะเบียนพาณิชย์:

ประกอบกิจการ: ทำมันเส้น

สถานที่ตี้ง: 226 7 ห้วยไผ่ โขงเจียม อุบลราชธานี 34220

โทรศัพท์:

โรงงานประเภท: 00906

เงินทุน: 2500000 บาท

คนงาน: 3 คน

แรงม้า: 85 แรงม้า

TSIC: 10621

วันที่ใบอนุญาต: 28 ตุลาคม 2556

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 500000 บาท

มูลค่าอาคาร: 1000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 500000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 500000 บาท