โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

ร้านโบ๊ตแอนด์เบลล์รีไซเคิล 888

ประกอบกิจการ อัดเศษโลหะและเศษกระดาษ อยู่ที่ วชิรบารมี พิจิตร

 

เลขทะเบียนโรงงาน: 20660211725624

ชื่อโรงงาน: ร้านโบ๊ตแอนด์เบลล์รีไซเคิล 888

ผู้ประกอบการ: นางสาววริทยา ภูภัทรพงศ์

ทะเบียนพาณิชย์:

ทะเบียนเดิม: จ3-64(11)-9/62พจ

ประกอบกิจการ: อัดเศษโลหะและเศษกระดาษ

สถานที่ตี้ง: โฉนดที่ดินเลขที่ 187 เล่ม 2 หน้า 87 14 บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร 66140

โทรศัพท์:

อีเมล:

โรงงานประเภท: 06411

เงินทุน: 9600000 บาท

คนงาน: 7 คน

แรงม้า: 78 แรงม้า

TSIC: 25999

วันที่ใบอนุญาต: 16 ส.ค. 2562

เริ่มดำเนินการ:

มูลค่าที่ดิน: 2000000 บาท

มูลค่าอาคาร: 800000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 3800000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: 3000000 บาท