โรงงาน ในประเทศไทย

รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

ร้านนิยมไทยคอนกรีต

ประกอบกิจการ 161 อยู่ที่ ขอนแก่น 40150

 

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-58(1)-54/55ขก

ชื่อโรงงาน: ร้านนิยมไทยคอนกรีต

ผู้ประกอบการ: น.ส.ชณชภร มุ่งพุทธรักษาดี

ทะเบียนพาณิชย์: ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ

ประกอบกิจการ: 161

สถานที่ตี้ง: 11 ภูเวียงกุดฉิม หนองกุงธนสาร ภูเวียง ขอนแก่น 40150

โทรศัพท์: 05801

โรงงานประเภท: 7900000

เงินทุน: 8 บาท

คนงาน: 89.09 คน

แรงม้า: 26951 แรงม้า

TSIC: 10 พ.ค. 2555

วันที่ใบอนุญาต:

เริ่มดำเนินการ: 1400000

มูลค่าที่ดิน: 1500000 บาท

มูลค่าอาคาร: 4000000 บาท

มูลค่าเครื่องจักร: 1000000 บาท

เงินทุนหมุนเวียน: บาท